Metóda Clil

@@V bežných školách sa angličtina vyučuje ako samostatný predmet. Žiaci si osvoja všeobecnú slovnú zásobu, ktorú používajú len na hodinách angličtiny. V našej jazykovej škole určenej pre žiakov mladšieho školského veku sa venujeme inovatívnej metóde vyučovania anglického jazyka, ktorá sa nazýva CLIL (CONTENT and LANGUAGE INTEGRATED LEARNING). Ide o metódu výučby cudzieho jazyka pomocou iného predmetu. To znamená, že učiteľ si vyberie iný predmet, napríklad hudobnú výchovu a učí ho po anglicky.

V našej jazykovej škole sa snažíme podporovať metódu CLIL nielen v jednom predmete, ale využívame tzv. cross curricular activities, čo znamená, že sa do výučby usilujeme začleniť aj slovnú zásobu iných predmetov, ako napríklad matematiky, prírodopisu, zemepisu, hudobnej výchovy, dejepisu a pod.

Výhodou tejto metódy je:

- rozšírenie vedomosti z rôznych predmetov
- učenie sa pre potreby praktického života
- docielenie trvalejšej zapamätateľnosti učiva
- zlepšenie komunikačných schopností žiakov
- príprava na prácu v multikultúrnej spoločnosti.

Na vyučovacích hodinách za zameriavame predovšetkým na:

- aktívnu komunikácia v anglickom jazyku
- zlepšenie čítania a písania anglických textov
- upevňovanie poznatkov z anglickej gramatiky
- rozširovanie slovnej zásoby pomocou metódy CLIL
- využívanie aktivít prispôsobených veku žiaka
- rozvíjanie pohybových a hudobných zručností
- príprava žiakov na riešenie čoraz náročnejších úloh