Lektor


Mgr. Veronika Krajčovičová

 je absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v študijných odboroch anglický jazyk a literatúrahudobná výchova. V roku 2006 absolvovala jazykový pobyt EF International Language School na Malte a v roku 2008 sa zúčastnila pracovno-vzdelávacieho pobytu Work and Travel v USA (Florida). Pedagogickej práci sa venuje niekoľko rokov. Počas štúdia pracovala ako lektorka anglického jazyka na Základnej škole Sokolíkova 2 v Bratislave, neskôr ako učiteľka anglického jazyka a hudobnej výchovy na Základnej škole Karloveská 61 v Bratislave. V rámci predmetu hudobná výchova aplikovala pri vyučovaní metódu CLIL. Zúčastnila sa konferencie Challenges in Foreign Language Education, ktorú zorganizovala Katedra anglického jazyka a literatúry. Túto tému analyzovala aj v diplomovej práci s názvom CLIL – VYUČOVANIE HUDOBNEJ VÝCHOVY V ANGLICKOM JAZYKU NA 1. STUPNI ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (CLIL – TEACHING MUSIC TROUGH ENGLISH IN ELEMENTARY EDUCATION). Na Základnej škole Karloveská 61 v Bratislave úspešne absolvovala inovačné vzdelávanie Škola, ktorej to myslí. Je pravidelným učastníkom kurzov v anglickom Canterbury s názvom CLIL: Content and Methodology for Primary Teachers, určený pre učiteľov a vytvorený s podporou grantu v podprograme Comenius v rámci Programu celoživotného vzdelávania.

Výučbe žiakov predškolského veku sa venuje tiež niekoľko rokov. Ako lektorka anglického jazyka pôsobila na viacerých materských školách v Bratislave (MŠ Damborského, MŠ Bohrova, MŠ Borská, MŠ Milana Marečka, MŠ Ušiakova, MŠ Felix). V pedagogickej práci sa snaží uplatňovať vlastnú kreativitu, ale predovšetkým rozvíjať tvorivý potenciál žiakov prostredníctvom vokálno-inštrumentálnych foriem.