Naše ciele

V našej jazykovej škole sa snažíme aplikovať kognitívne, afektívne a psychomotorické ciele. Kognitívne ciele nám slúžia na precvičenie gramatiky a pochopenie inštrukcií, napríklad Hands up! (Zdvihni ruky!), Sit down! (Sadni si!), Read aloud! (Čítaj nahlas!), Come here! (Poď sem!), Close your book! (Zavri učebnicu!) a osvojenie si špecifickej terminológie pomocou metódy CLIL, pričom pracujeme aj s literárnymi textami.

Afektívne ciele rozvíjajú emocionálnu stránku a tiež oblasť postojov a názorov. Základom pre zdravý vývoj jedinca je zdravé školské prostredie. Práca v kolektíve upevňuje medziľudské vzťahy, ako sú: tolerancia, empatia, rešpektovanie a pomoc ostatným. Rozvíjame lepšiu interpersonálnu a intrapersonálnu komunikáciu v anglickom jazyku a kamarátske vzťahy medzi žiakmi. Kooperácia nás vedie k lepšej komunikácii medzi učiteľom a žiakmi. Znižujeme čas rozprávania učiteľa na minimum a rešpektujeme potreby žiakov. Taktiež podporujeme zdravú súťaživosť. Zameriavame sa na to, aby každý žiak mohol vyjadriť svoje pocity, postoje a názory.

Naša výučba je takisto zameraná na rozvoj psychomotorických cieľov. Snažíme sa rozvíjať pohybové a hudobné zručnosti žiakov pomocou vokálno-inštrumentálnych a pohybových aktivít (napríklad Simon prikazuje, Londýnsky most padá) a aktivity na vytlieskavanie rytmu (pieseň Keď si šťastný tlieskaj rukami). Vyberáme hlavne psychomotorické úlohy, ktoré posilňujú ich vlastné skúsenosti a schopnosti. Žiakov teda nerozvíjame len jednosmerne. Náš vzdelávací program je veľmi moderný a prispôsobený dnešnej dobe.

Na vyučovacích hodinách pripravujeme žiakov „step by step“, aby dokázali riešiť čoraz ťažšie úlohy. Náročnejšie učivo upevňujeme systematickým opakovaním na úrovni prispôsobenej detskému veku. Chceme dosiahnuť, aby sa u žiakov hravou formou postupne rozvíjali všetky kompetencie, ako písanie, čítanie, rozprávanie a počúvanie s porozumením, aby vedeli anglický jazyk nielen pasívne prijímať, ale aj aktívne používať.