• Vitajte na stránke našej jazykovej školy

  Vitajte na stránke našej jazykovej školy

  Naša škola ponúka kvalitné kurzy angličtiny pre žiakov mladšieho školského veku. Venujeme sa inovatívnej metóde vyučovania anglického jazyka, ktorá sa nazýva CLIL.CLIL (CONTENT and LANGUAGE INTEGRATED LEARNING) je metóda výučby cudzieho jazyka pomocou iného predmetu, napríklad prostredníctvom hudobnej výchovy, matematiky, prírodopisu, zemepisu atď.
 • Ponuka jazykových kurzov pre deti v DNV

  Ponuka jazykových kurzov pre deti v DNV

  Anglická jazyková škola CLILSCHOOL otvára ako prvá v Bratislave špeciálne kurzy anglického jazyka pre žiakov 1. − 5. ročníka základných škôl, pričom vo vyučovacom procese aplikujeme metódu CLIL, interaktívne vyučovanie s pomocou hudobných a pohybových prvkov, čo má výrazný vplyv na osvojovanie si slovnej zásoby a aktívnu komunikáciu v anglickom jazyku.
 • Interaktívna výučba

  Interaktívna výučba

  Interaktívna tabuľa je moderná pomôcka. Ide o elektronickú projekčnú plochu prepojenú s počítačom a dataprojektorom, ktorý premieta obraz z počítača na povrch tabule. Tabuľa sa ľahko ovláda dotykom. Využívame interaktívne programy a učebnice, s ktorými žiaci na hodine pracujú, ako napríklad videosekvencie, nahrávky, fotografie a ilustrácie. Učenie sa tak stáva názornejším, príťažlivejším a zábavnejším. Tabuľa a práca s ňou upútajú pozornosť žiakov, čim sa zvyšuje efektivita práce na hodine.
 • O lektorke

  O lektorke

  Aprobáciu anglický jazyk a literatúra a hudobná výchova som absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave. Znalosti angličtiny si systematicky zvyšujem na domácich aj zahraničných kurzoch. Pedagogickej práci sa venujem niekoľko rokov. Pracovala som ako lektorka a učiteľka anglického jazyka a hudobnej výchovy na viacerých bratislavských základných a materských školách. Read More
 • Ponuka kurzov pre materské školy

  Ponuka kurzov pre materské školy

  Vieme, aké je dôležité, aby si deti čím skôr osvojili anglický jazyk. Naša jazyková škola preto ponúka možnosť kurzu anglického jazyka aj pre žiakov predškolského veku v CLILSCHOOL, prípadne v priestoroch Vašej materskej školy. Minimálny počet detí v skupine je 5. Lekcie budú vedené hravou formou, ktorá je blízka tomuto detskému veku. Kurz bude ukončený otvorenou hodinou, na ktorej žiaci odprezentujú rodičom, čo sa naučili.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

NOVINKA - KURZY 2020/2021.

Vážení rodičia, žiaci!

z dôvodu neistej situácie ohľadne koronavírusu - jeho druhej vlny a taktiež z dôvodu skvelých ohlasov na online výučbu anglického jazyka prierezom cez všetky skupiny Vám ponúkame naše nové kurzy, ktoré sú dostupné na www.HomeEnglish.sk

V našich skupinách sa navzájom deti nenakazia a zároveň plne využijeme potenciál vyššej sústredenosti pre vyššiu efektivitu výuky.

Začíname už od 17.9.2020.

Ďakujeme za Vašu priazeň.

V prípade akýchkoľvek otázok volajte prosím na 0915 382 432.

Tešíme sa na Vás...

S úctou Veronika Krajčovičová

Back to Clilschool

Naša jazyková škola CLILSCHOOL, sídliaca v budove ZŠ na Ulici Pavla Horova 16 v Devínskej Novej Vsi, ponúka už piaty rok kurzy anglického jazyka pre všetky ročníky základnej školy. Kurzy sú rozdelené do siedmich úrovní – levelov. V nižších ročníkoch (level 1, 2, 3, 4) vedú lekcie slovenskí lektori. Žiakom vyšších ročníkov sa už tretí rok venuje rodený Angličan James. Žiaci sú do jednotlivých levelov zaradení podľa jazykovej úrovne.

Lekcie sa odlišujú od klasických školských hodín hlavne počtom žiakov, ktorý nepresahuje počet ôsmich žiakov v triede. Našou prioritou je, aby žiaci čo najviac komunikovali v anglickom jazyku, a práve menšie skupiny dávajú priestor na aktívny prejav každého ich člena. Usilujeme sa rozvíjať všetky jazykové kompetencie žiakov, t. j. písanie, čítanie, počúvanie s porozumením a rozprávanie. 

Hodiny pre mladších žiakov sa snažíme spestriť pohybovými hrami, piesňami, rozprávkovými príbehmi, ktoré od prvých hodín vedieme v anglickom jazyku. Do vyučovacieho procesu postupne začleňujeme metódu CLIL (Content and Language Integrated Learning). Ide o metódu, podľa ktorej sa anglický jazyk vyučuje pomocou iného predmetu, napríklad hudobnej výchovy, prírodovedy, matematiky, geografie a i. Pre žiakov je veľmi atraktívna prírodoveda so zameraním na rastliny a živočíchy, na opis ľudského tela, charakteristiku vesmírnych telies, planéty Zem atď. 

Lekcie pre vyššie levely ozvláštňujeme scénkami zo života (návšteva u zubára, na letisku, v obchode, oslava narodenín), rôznymi kvízovými hrami, audiovizuálnymi nahrávkami a pod. Niektoré výnimočné dni v roku organizujeme tzv. CLILSCHOOL PARTIES, ako sú napríklad Christmas party, Halloween party či Easter party, vtedy sú lekcie hravejšie a zábavnejšie. 

Používame moderné didaktické metódy a didaktické pomôcky. Vieme, že približne 80% informácií vníma mozog zrakom, preto máme v triede k dispozícii interaktívnu tabuľu, ktorá pomáha lepšiemu osvojeniu si učiva. 

V priestoroch našej školy ponúkame možnosť bezplatných ukážkových hodín nielen pre rodičov, ale aj pre iných záujemcov o spôsob našej práce. No predovšetkým sú určené uchádzačom, ktorí u nás kurz ešte neabsolvovali. Cieľom týchto hodín je oboznámiť rodičov a žiakov so spôsobom našej výučby. 

 Školský rok v našej škole je rozdelený na dva semestre: zimný a letný. Do zimného semestra sa môžete prihlásiť elektronicky na našej webovej stránke.

HLAVNÉ VÝHODY NAŠEJ METÓDY VÝUČBY:

 • snažíme sa o tvorivú atmosféru,
 • pracujeme v malých skupinách do 8 detí,
 • rešpektujeme individuálne potreby žiakov,
 • do vyučovania zaraďujeme inovatívnu metódu CLIL,
 • využívame audiovizuálny materiál,
 • používame interaktívnu tabuľu,
 • spestrujeme výučbu hrami, piesňami, divadielkami,
 • robíme tematické „párty“ na Halloween, Veľkú noc a Vianoce,
 • vytvárame tematické projekty,
 • zapájame sa do medzinárodného projektu Penfriend..

 V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii.

Z dôvodu GDPR sme nateraz zmazali fotografie našich žiakov.

ONLINE PRIHLÁŠKY NA KURZY NÁJDETE TU      Mapa 

PENFRIEND

Tretí rok sa zapájame do Cambridgeského projektu PENFRIEND.

Do projektu boli v minulých školských rokoch zapojené levely 3, 4, 5, 6. Lektorka Fiona Borská viedla kurz so šikovnými a kreatívnymi dievčatami. Alex, Simonka, Zuzka a Karolínka si vymieňali korešpondenciu počas dvoch semestrov a takýmto spôsobom si hravo precvičovali písanie v anglickom jazyku.